Parlons bien, disons vrai.

190 taona ny Abidia malagasy

Nifarana tokoa ny fanadihadiana nataontsika momba ireo Abidia malagasy norafetina
nanomboka tamin’ny1823 ka mandrak’ankehitriny.
Tonga amin’ny fampiharana isika izao satria hita fa tsy nisy fanakianana intsony ireo tolokevitra
naroso teto : efa nalefa tamin’ny Akademia Malagasy, nalefa tamin’ny FMBM (Fikambanana
Mampiely ny Baiboly Malagasy ary nalefa taminareo mpanadihady maro teto amin’ny Kianja
Serasera amin’ny lafy valon’ny Nosy sy manerantany koa.
Ilaina noho izany ny mampiakatra ny lentan’ity abidia malagasy ity ka ho fanombohana dia tsy
holalovantsika ny tantara.
I

Abidia malagasy

Abidia malagasy

Feno 190 taona ny Abidia malagasy
Feno 190 taona tokoa no nanorenana ny Abidia malagasy ka tsara ho tadidiana ary ankalazaina
izany tsingerintaona manan-tantara izany.
Tamin’ny 26 Marsa 1823 no nanapahan’ny Mpanjaka Radama I fa ireo litera zanatsoratra
frantsay ary ny litera renisoratra englisy no fidiana hanoratana ny teny malagasy.
Hoy indrindra ny Mpanjaka, araky ny voarakitra ao amin’ny Diarin’i David Griffiths (ny
mamerina in-droa manana ny antitra, hoy ny fitenenana) :
« I have changed my mind since yesterday. I now appoint the French vowels and
English consonnants to write my language. »
Ireto avy ireo litera zanatsoratra 5 ireo :
a, e, i, o, ou (u)
Ary ireto koa ny litera renisoratra 16 :
b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, z
Noho izany, indro ny abidia vokatr’io fanapahana io antsoina hoe : Abidia malagasy voalohany
1823 na koa Abidian-dRadama I, ahitana litera 21 milahatra toy izao manaraka izao :
a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u v, z
Manara-penitra tanteraka io abidia io ary azo anoratana ny teny malagasy ifotony, tsy manary
ireo voanteny avy amin’ny fitenim-paritra rehetra manerana ny Nosy.
Ohatra :
Tananarivou
Mahavelouna
enipolou rouiambini
Azo atsaraina io abidia io aoriana hanoratana ireo teny teknika fampiasa amin’ny siansa sy
teknolojia moderna.
II
Fampiharana ny Abidia malagasy 1823
Manomboka eto dia hampiharina io Abidia voalohany 1823 io ka tsarovy ireto fitsipika 2 lehibe
ireto :
– Ny fisian’ny kamban-ditera « ou » manome ny feo [ u ] ;
– Ny fanoratana ny feo [ i ] amin’ny litera tokana « i » na aiza na aiza ny toerany :
ampiandohana, antenantenany na faranteny.
Tandremo :
· Ny fitsipika dia mihatra irery ho an’ny anarana iombonana. Tsy azo ampiharina amin’ny
anaran-tsamirery : anaran’olona na anaran-tanàna.
Ny paragrafy 3 fiandohana amin’ity lahatsoratra ity no hanombohantsika ny fanandramana ary
amin’ny manaraka ny lahatsoratra rehetra hosoratako eto ary alefa aminareo rehetra efa
notanisaiko nanomboka tany aloha dia ho amin’ny Abidia malagasy 1823 avokoa.
Fampahatsiahivana : Jereo ny lahatsoratra
– Fandrafetana abidia (2) tamin’ny 6 Avrily 2013 sy
– Fandrafetana abidia (3) tamin’ny 8 Acrily 2013 momba ny Abidia malagasy 1823.
Fandrafetana abidia (11)
Nifarana toukoua ni fanadihadiana nataountsika moumba ni abidia malagasi
nanoumbouka tamin’ni1823 ka mandrak’ankehitrini.
Tounga amin’ni fampiharana isika izaou satria hita fa tsi nisi fanakianana intsouni ireou
touloukevitra narousou tetou : efa nalefa tamin’ni Akademia Malagasi, nalefa tamin’ni
FMBM (Fikambanana Mampieli ni Baibouli Malagasi ari nalefa taminareou mpanadihadi
marou tetou amin’ni Kianja Serasera amin’ni lafi valoun’ni Nousi si manerantani koua.
Ilaina nouhou izani ni mampiakatra ni lentan’iti abidia malagasi iti ka hou
fanoumbouhana dia tsi houlalouvantsika ni tantara.

La Rédaction

102 Kara est un site libre. Il divulgue les infos que l'on nous fait parvenir . Nous nous efforçons de vérifier l'exactitude de ces divers informations avant de les mettre en ligne. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir en cliquant ici. Nous vous remercions de votre fidélité.